Teacher resources and professional development across the curriculum

Teacher professional development and classroom resources across the curriculum

Monthly Update sign up
Mailing List signup
Search
MENU
Science in Focus: Force and Motion
About the Workshops
1. Making an Impact
2. Drag
Races
3. When Rubber
Meets the Road
5. Keep on
Rolling
6. Force Against Force
7. The Lure of
Magnetism
MouseLab
Questionnaire
Supplemental
Resource List
Channel-Talk

To post a question or reply, you can send an email to [email protected].

Ìؼ۷­ÒëÎļþ

From: <[email protected]>
Date: Sun Jan 07 2007 - 01:38:44 EST
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
ÎÞ±êÌâÎĵµ

¡¡

ÄúºÃÌؼ۷­Ò뱨¼ÛÈçÏ£º

      ±ÊÒëÊշѱê×¼

      ÒÔÿǧÖÐÎÄ×Ö¼ÆËã, ²»µ½Ò»Ç§×Ö½øλµ½Ò»Ç§×Ö 

             ¼Ó¼±ÎļþÊӳ̶ȼÓÊÕ40%-80%

ÖÐÒëÓ¢
Ó¢ÒëÖÐ
ÖÐÒëµÂ
µÂÒëÖÐ
ºÉÒëÖÐ
ÖÐÒëºÉ
ÖÐÒëÒâ
ÒâÒëÖÐ
130Ôª
110Ôª
180Ôª
160Ôª
220Ôª
240Ôª
260Ôª
240Ôª
ÖÐÒ뺫
º«ÒëÖÐ
ÖÐÒë·¨
·¨ÒëÖÐ
ÖÐÒëÆÏ
ÆÏÒëÖÐ
ÖÐÒëÎ÷
Î÷ÒëÖÐ
150Ôª
120Ôª
180Ôª
160Ôª
260Ôª
240Ôª
260Ôª
220Ôª
ÖÐÒëÈÕ
ÈÕÒëÖÐ
ÖÐÒë¶í
¶íÒëÖÐ
ÖÐÒëÈð
ÈðÒëÖÐ
ÖÐÒ벨
²¨ÒëÖÐ
150Ôª
120Ôª
180Ôª
160Ôª
360Ôª
300Ôª
320Ôª
300Ôª

     רҵ·­Òë¼ÓÊÕ20%

      ½»Ìæ´«ÒëÊշѱê×¼ 

   ƽ¾ùÿÌì°´ÁùСʱ¼ÆËã, ÿ³¬Ò»Ð¡Ê±¼ÓÊÕÒ»°ÙÔª

Ó¢Óï

µÂÓï

ºÉÀ¼Óï

Òâ´óÀû

Î÷°àÑÀ

º«Óï

ÈÕÓï

·¨Óï

800Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

900Ôª

900Ôª

1000Ôª

Ô½ÄÏÓï

Ó¡µØÓï

ÆÏÌÑÑÀ

ÈðµäÓï

²¨À¼Óï

·ÒÀ¼Óï

½Ý¿ËÓï

Ì©¹úÓï

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

1300Ôª

À­¶¡Óï

Ï£À°Óï

ÂíÀ´Î÷ÑÇ

ÐÙÑÀÀûÓï

Ï£²®À´Óï

ÍÁ¶ûÆäÓï

¼íÆÒÕ¯Óï

°¢À­²®Óï

1500Ôª

1500Ôª

1500Ôª

1500Ôª

1500Ôª

1500Ôª

1500Ôª

1500Ôª

¡¡

   ͬÉù´«ÒëÊշѱê×¼£º4000Ôª/ÈË/Ìì

   Ó°Òô·­ÒëÊշѱê×¼£º220Ôª/·ÖÖÓ

   ÒëÉóУ¶ÔÊշѱê×¼£º60-80Ôª/ǧÖÐÎÄ×Ö

   ÊÓ Òë ÊÕ ·Ñ ±ê ×¼£º800Ôª/ÈË/Ìì

   ²ËÆ×·­ÒëÊշѱê×¼£ºÃ¿µÀ²ËΪ£ºÁ¹²ËΪÿµÀ5Ôª£¬ÈȲËÿµÀ8Ôª£¬Èí¡¢Ó²

  ÒûΪ12Ôª£¬Ñó¾Æ30Ôª/ÿƿ£¬¹ú²ú¾Æ20Ôª/ÿƿ

  ¡ïÒÔÉϼ۸ñÖ»ÊÊÓÃÓÚ¼òµ¥ÎĵµµÄ·­Ò룬ʵ¼Ê·­ÒëÖн«¸ù¾Ý·­Òë¸å¼þµÄÎÄÌ塢רҵ
   ·½ÏòÒÔ¼°ÎĵµµÄÄÑÒ׳̶Ⱦö¶¨¾ßÌåµÄ·­Òë·ÑÓá£ÈçÏÂÌõ¿î½ö¹©²Î¿¼£º
¡¤  ÈçÎĵµÎª×¨ÒµÌå²Ã£¬ÔòÔÚÆð¼Û»ù´¡ÉÏÔö¼Ó20%
¡¤   ÈçÎĵµ¾ßÓÐÃ÷È·µÄרҵ·½Ïò£¬ÔòÔÚÆð¼Û»ù´¡ÉÏÔö¼Ó20%
¡¤   ÈçÎĵµÊôÖС¢¸ßÄѶȣ¬ÔòÔÚÆð¼Û»ù´¡ÉÏ·Ö±ðÔö¼Ó20%¡¢60%
¡¤   ÈçÐèר¼Ò·­Ò룬¼Û¸ñÁíÒé
¡¤   ÈçÐè¼Ó¼±·­Ò룬¼Û¸ñÁíÒé
¡¤  Èç¹û·­Òë¸å¼þͬʱÂú×ã¶àÏîÌõ¿î£¬Ôò·ÑÓÃÔö¼Ó±ÈÀýÏ໥µþ¼Ó
 
  ¡ï»ñµÃÕۿ۵ķ½·¨£º
¡¤  ²ÎÓë±¾¹«Ë¾¾Ù°ìµÄ»ý·ÖÕۿۻ
¡¤   Ê×´ÎÒµÎñÁ¿½Ï´ó(>3Íò×Ö)
¡¤  ¶Ô¸å¼þµÄÈÕ·­ÒëÁ¿ÒªÇóµÍÓÚ500×Ö/Ìì

   ·­ÒëÒµÎñµç»°£º010-51664258/51664278
    ·­ÒëÒµÎñ´«Õ棺010-51657608    ·­ÒëÍøÖ·£ºhttp://www.lp3088.com

   ·­Òëµç×ÓÓʼþ£º[email protected]

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                    ±±¾©»ãÂú·­Ò뼯ÍÅ¡¡

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡                          ¡¡             ÐíС½ã

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Received on Sun Jan 7 01:42:37 2007
LearnerLog

© Annenberg Foundation 2017. All rights reserved. Legal Policy